<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. จำนวนแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ง
2. จำนวนแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ง
3. จำนวนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ง
4. จำนวนเมืองที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมือง
5. จำนวนบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่บรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ง
6. จำนวนแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกที่มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่ง
7. จำนวนแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขาที่มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่ง
8. จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน แห่ง
9. จำนวนแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาที่มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ง
10. จำนวนแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำที่มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ง